Actueel nieuws

Actueel 14-11-2019
Uitslag verkiezingen Oudergeleding MR:
Bij de verkiezingen voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad zijn 262 geldige stemmen uitgebracht. De meeste stemmen gingen naar Myriam Slikker en Annet Voorburg, dus zij nemen zitting in de MR. Wij zijn erg blij dat hiermee de vacatures in de MR vervuld zijn.
Actueel 04-11-2019
Onderwijsstaking 6-11-2019
U heeft vast en zeker via de media meegekregen dat er sinds mijn vorige bericht over de staking het één en ander gebeurd is. In de loop van de ochtend (op 4-11-19) heb ik vast moeten stellen dat het voorstel van de regering (eenmalig 460 mln, maar geen structurele extra middelen) en de reactie van de grootste onderwijsbond AOB ertoe hebben geleid dat de stakingsbereidheid onder medewerkers van Broklede nog wat verder is toegenomen. Er zijn nu in totaal 42 docenten die hebben aangegeven dat zij gebruik willen maken van het stakingsrecht.

Wij hebben voor woensdag 6 november a.s. het volgende besloten:
Voor de onderbouwklassen (1 t/m 3) is het ons in de meeste gevallen gelukt om een lesprogramma van minimaal 2 lessen in te roosteren. Helaas is er voor enkele onderbouwklassen geen of slechts 1 docent beschikbaar. Voor deze klassen kunnen wij dus geen acceptabel programma bieden. Via Magister zullen we het definitieve programma per klas bekendmaken. De leerlingen die geen lesprogramma hebben, zijn welkom op school om zelfstandig te werken.
Voor de bovenbouwklassen (4 t/m 6) is het helaas niet gelukt om een acceptabel programma samen te stellen. Dit komt omdat de meeste stakende collega’s bovenbouwdocenten zijn. Dit betekent dat we voor de bovenbouw geen lessen inroosteren. De leerlingen zijn welkom op school om zelfstandig te werken.

De reeds ingeplande mondelingen en de projecten voor aardrijkskunde gaan zoals eerder ook gemeld, gewoon door.

Met vriendelijke groet,
Dick Frantzen
Rector-bestuurder


Actueel 26-9-2019
Vacature Oudergeleding Medezeggenschapsraad!

Wilt u als ouder meedenken en meebeslissen over het beleid op Broklede?
Er is een vacature in de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) voor een 3 jarige termijn. In de MR van Broklede krijgen de beleidsvoornemens en het beleid van onze school hun definitieve vorm. Vanuit drie geledingen: ouders (3), leerlingen (3) en personeel (6) wordt in deze raad van meegesproken over het te voeren beleid op onze school. Na uitwisseling van informatie en discussie met de schoolleiding worden beleidsmatige zaken die de school betreffen ter instemming of ter advisering aan de MR voorgelegd.
Als lid van de MR heeft u de mogelijkheid om op beleidsniveau mee te denken over de te varen koers en het standpunt van de ouders in te brengen! Wilt u toetreden? Meldt u aan als kandidaat bij Mechteld Leemans (secretaris) mr@broklede.nl
U ontvangt dan per omgaande een bevestiging van uw kandidaatstelling. Wilt u eerst meer informatie, dan kunt u contact opnemen met een van de ouders in de MR: Esther Hardi (esther@ehardi.nl)
5 kandidaten zijn reeds bekend.
Sluitingsdatum aanmelding kandidaten: 07-10-2019.
Namens de oudergeleding van MR Broklede,
Esther Hardi


Actueel 19-9-2019

In het studiejaar 2019/2020 organiseert DUO voor ouders en leerlingen, twee webinars over studiefinanciering en aanmelding in het hoger onderwijs.

Aanmelden
Het eerste webinar hoger onderwijs is donderdag 26 september om 19.30 uur. In dit webinar worden voorwaarden voor studiefinanciering voor het hoger onderwijs en de aanmelding besproken.

Het tweede webinar volgt in het voorjaar van 2020. Dit Webinar gaat over praktische zaken, zoals het activeren van een studenten reisproduct en het gebruik van Mijn DUO.

In de bijlage treft u de uitnodiging aan voor het eerste webinar. In de uitnodiging staat een link waarmee ouders en leerlingen zich kunnen aanmelden. Heeft men zich aangemeld voor het eerste webinar dan ontvangt men een uitnodiging voor het tweede webinar.

Informeren ouders en leerlingen
Wilt u de uitnodiging verspreiden via uw eigen communicatiekanalen, bijvoorbeeld sociale media of vermelding in een nieuwsbrief. Ouders en leerlingen zijn meer geneigd zich aan te melden als ze via hun eigen school over het webinar horen. We hopen daarom natuurlijk op uw medewerking!

Webinar volgen, wat heb je daarvoor nodig?
Men kan de uitzending bekijken op pc, tablet en smartphone. Voor de aanmelding is een emailadres nodig.

Meer informatie
Meer informatie over webinars vindt op de DUO-site. Voor vragen kunt u terecht bij de voorlichter in uw regio. De voorlichters zijn op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar via (050) 599 85 87.


Actueel 22-07-2019
De informatie voor het nieuwe schooljaar (2019-2020) wordt in de laatste week van augustus verzonden.
De administratie is vanaf woensdag 28 augustus a.s. weer aanwezig.


Actueel 15-07-2019


Klik hier voor de definitieve planning van vakanties en feestdagen 2019-2020. Het schema is gelijk aan de planning van de Rientjes Mavo.Actueel 18-04-2019
Heet onze internationale studenten welkom!
Een van de speerpunten van onze school is internationalisering. We richten de blik op de wereld om ons heen, maar we halen de wereld ook binnen de school. In de afgelopen jaren hebben we studenten van over de hele wereld een onderdak geboden in de school. Ze volgden onze lessen, ze leerden de taal en de cultuur. Maar voor de huisvesting van de leerlingen zijn we afhankelijk van ouders die voor langere tijd hun huis open stellen. Samen met Odette Rädecker, onze docente Frans, en de mensen van Travel Active wordt er voor een goede ondersteuning van de gastouders gezorgd. Ik hoop dat we komend schooljaar weer een aantal wereldstudenten mogen ontvangen.
Dick van Steenis
conrector


Studiecoach Bert Korthof zet samen met een aantal tutoren het zeer toegankelijke Peer 2 Peer Broklede voort. Het doel van dit bijlesinstituut is om leerlingen te helpen betere resultaten te laten halen maar ook om de onderwijskundige en sociale vaardigheden van de tutoren te verbeteren.

Met Peer 2 Peer Broklede willen we het verschil maken. Leerlingen die de aansluiting bij een vak missen, om wat voor reden dan ook, en het huiswerk voor dat vak maar laten schieten, kunnen direct een tutor inschakelen. 
De bijlessen op school in tussenuren en na schooltijd worden heel laagdrempelig aangeboden. De tutoren mogen een kleine vergoeding (€ 6,- per bijles) van de leerling vragen.  Om goed zicht te houden op de organisatie en de kwaliteit van de bijlessen kan er alleen per bankoverschrijving aan de tutor betaald worden.

Voor meer informatie of voor aanmelding (met vermelding van een registratienummer per bijles) mailen naar p2p@broklede.nl.

Laatste Nieuws

Onze conciërge Theo

Een prachtig filmpje over onze conciërge Theo Franke.

Lees meer >
Naar welke middelbare school kan mijn kind?

21 november a.s. informatieavond voor ouders van leerlingen van groep 8 uit de gemeente Stichtse Vecht.

Lees meer >
Top