Reglementen en protocollen

Huishoudelijk reglement

Leerlingenstatuut (onderdeel van het) huishoudelijk reglement 


Absentie, verlof en lesuitval

Afwezigheid van een leerling dient altijd dagelijks gemeld te worden. Als de leerling ziek is en niet in staat is om naar school te gaan, dan wordt hij/zij door één van de ouders/verzorgers voor 08.30 uur telefonisch ziek gemeld bij een van de conciërges (0346-258060).
Na het 1e en 2e lesuur wordt contact opgenomen met (de ouders/verzorgers van) leerlingen, die zich niet hebben afgemeld. Afwezigheid die kan worden voorzien (bv. tandartsbezoek) dient uiterlijk één dag van tevoren schriftelijk te worden gemeld. Het briefje bevat in ieder geval de volgende gegevens: naam leerling, klas, datum, uur, reden afwezigheid. Het briefje is ondertekend door één van de ouders/verzorgers. Schriftelijke meldingen kunnen ook gemaild worden naar verzuim@broklede.nl

Verzoek om toestemming voor verlof wegens bijzondere omstandigheden moet minstens één maand voor de aanvang van het verlof ingediend worden. De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren bij de verzuimcoördinator. Buiten de reguliere lestijden en vastgestelde vakanties kunnen leerlingen niet op vakantie.

Verzuim- absentie en leerplicht protocol


Leefregels

RSG Broklede streeft naar een goed leefklimaat door een school te zijn waar men respect heeft voor elkaar, waar de docenten en leerlingen op een ongedwongen manier met elkaar omgaan en waar de leerling ruimte gelaten wordt voor eigen verantwoordelijkheid. Om dit te kunnen realiseren is een aantal leefregels opgesteld voor de omgang met elkaar, met het schoolgebouw, met de schoolomgeving en met de leermiddelen.

Algemene leefregels

Regels gedrag leerlingen buitenschoolse activiteiten


ICT gedragscode voor leerlingen 

Ten behoeve van hun studie voorziet RSG Broklede, haar leerlingen van elektronische (digitale) informatie- en communicatiemiddelen. Daarnaast mogen leerlingen binnen school en ten behoeve van het onderwijs eigen middelen gebruiken.

Gedragscode ICT – leerlingen


Protocol inhalen gemiste toetsen

Leerlingen die door omstandigheden een toets hebben gemist, halen de toets op een later moment in. Dit zal in eerste instantie zijn op de dinsdagmiddag van 14.45 – 15.35 uur. Als een leerling meerdere toetsen moet inhalen kan er uitgeweken worden naar een andere dag het achtste of eerste uur. De vakdocent legt de toets klaar. Deze toetsen worden afgenomen in het studiecentrum.

Protocol inhaaltoetsen


Protocol diefstal

De afgelopen jaren hebben wij op Broklede helaas te maken gehad met een enkel geval van diefstal. Dit betreft vooral spullen die leerlingen van medeleerlingen stelen. Dit heeft ons genoodzaakt een protocol op te stellen.

 Protocol diefstal 


Protocol gescheiden ouders

Formele uitgangspunten zoals deze wettelijk zijn vastgelegd

Na een scheiding zijn in principe beide ouders met het gezag over het kind belast (het zogenaamde co-ouderschap). In die gevallen hebben beide ouders wat betreft de informatievoorziening over hun kind gelijke rechten. Soms bepaalt de rechter op verzoek van één van de ouders dat het gezag niet aan beide ouders maar slechts aan één van hen wordt toegekend.

Protocol gescheiden ouders oktober 2016


Protocol mobiele digitale apparatuur

Onder digitale apparatuur wordt onder andere verstaan: mobiele telefoons, geluidsdragers, opnameapparatuur voor beeld en/of geluid, apparatuur met toegang tot internet. Zowel leerlingen als personeelsleden dienen zich met het gebruik van digitale apparatuur aan dit protocol te houden.

Protocol mobiele digitale apparatuur


Protocol cameratoezicht

Veiligheid in school is geen nieuw thema. In het kader van de Arbo-wet hebben schoolbesturen altijd al zorgplicht met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van medewerkers en leerlingen. In dit kader heeft RSG Broklede een schoolveiligheidsplan vastgesteld waarin uitgangspunten, richtlijnen en instrumenten voor het veiligheidsbeleid zijn beschreven. Ter bevordering van de veiligheid heeft de school camera’s geïnstalleerd.

Protocol cameratoezicht 


Protocol pesten

Op Broklede vinden wij het aanpakken van pesten belangrijk. Pesten berokkent niet alleen veel schade aan personen; ook de sfeer en de prestaties in een klas kunnen er onder lijden. Om deze aanpak zowel preventief als curatief in goede banen te leiden, hanteren wij op school een pestprotocol.

 Protocol Pesten  


Protocol dyslexie – dyscalculie

Elke leerling uit het 1e leerjaar neemt in het voorjaar van elk schooljaar deel aan een algemeen brugklasonderzoek dyslexie.

Protocol dyslexie – dyscalculie


Beleid topsport

Op Broklede zitten enkele leerlingen die op hoog of zeer hoog niveau sporten. Topsport kost veel tijd. Daarom hebben wij een topsportprotocol.

Beleid Topsport


Protocol bij verdenking van handel in softdrugs

Een lid van de schoolleiding nodigt bij serieuze verdenking ouders en leerling uit voor gesprek. Aanwezig zijn een lid van de schoolleiding en de betreffende afdelingsleider.
NB: bij verdenking van harddrugs kan eventueel de politie ingeschakeld worden. Afhankelijk van advies van VOS/ABB.
Protocol bij verdenking handel in softdrugs


Protocol toelating

Toelatingsprocedure 1e leerjaar – conform POVO Stichtse Vecht

Procedure toelating 1e leerjaar – 2020-2021

Toelatingsbeleid 2e leerjaar en hoger 2020-2021

Procedure toelating 2e leerjaar en hoger 2020-2021


Examenreglement

examenreglement 2019-2020


Protocol plagiaat

Het ingeleverde werk betreft een onderdeel van het examen. Hiervoor geldt: Het plegen van plagiaat is een onregelmatigheid en valt hierdoor onder artikel 23 van het Examenreglement

Protocol Plagiaat 


Klachtenregeling VO De Vechtstreek

Deze regeling is een handreiking voor de zorgvuldige afhandeling van klachten.
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding opgelost kunnen worden. Dit heeft ook de voorkeur.  Pas als het niet lukt om tot tevredenheid van alle betrokkenen tot een oplossing te komen, wordt een beroep op deze klachtenregeling gedaan.

Klachtenregeling – VO de Vechtstreek 

Regeling vertrouwenspersonen – VO de Vechtstreek


Hoe om te gaan met klachten over seksuele intimidatie en seksueel geweld staat in een apart protocol beschreven.

Protocol seksuele intimidatie, seksueel geweld

Laatste Nieuws

Ook dit najaar krijgen leerlingen van 5vwo en 6vwo kans om hun horizon te verbreden door deel te nemen aan een van de dertien masterclasses op de universiteit.

Lees meer >
De start van het schooljaar

Het kabinet heeft op 24 juni 2020 besloten dat vanaf 1 juli – op basis van het advies van het OMT – de 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs wordt losgelaten.

Lees meer >
Top