Nieuws

CLIL-course in Carlisle 

In oktober 2017 zijn 5 collega’s naar Engeland geweest om zich te verdiepen in CLIL: Content and Language Integrated Learning.

Deze groep, allen (uiteraard) werkzaam in het tto, kreeg een week intensieve training op het gebied van de Engelse taal, en de toepassing daarvan in de lessen. Zij werden wegwijs gemaakt door de materie meteen toe te passen op eigen materiaal, dat op de laatste cursusdag moest resulteren in een korte les met zoveel mogelijk geleerde oefeningen.

Bij CLIL moet je denken aan korte, krachtige en direct toepasbare zaken. Zij hebben te maken met input (wat geeft de docent aan en hoe wordt dat verwoord), output (hoe kan de leerling het beste reageren en op welke manier blijft de leerling steeds zowel taalvaardigheid als vakinhoud leren?) en feedback (en dan met name leerlingen onderling: de docent probeert alleen te coachen). Veel is natuurlijk ook toepasbaar in het Nederlandstalige onderwijs; de oefeningen zijn over het algemeen actief.

Naast het gebruik van CLIL werd de cursus ook gebruikt om continu Engels te spreken, en dat bleef iedereen dan ook continu doen. Tijdens de maaltijden, in de bed & breakfast en zelfs tijdens de wandelingen in het prachtige Lake District werd de groep, vergezeld door collega’s van andere scholen, “gedwongen” de taal te gebruiken. Erg goed om weer eens te doen en een aanrader om eens in de paar jaar kennis en kunde op te frissen.

Het vervolg en toepassing gaat nu verder in het tto-team en er wordt een database gemaakt met uitwisselbare lessen, oefeningen en vragen. Zo hopen we het netwerk weer te vergroten en elkaar de wind uit de zeilen te nemen.

Een woord van dank aan de groep en aan de prima organisatie van onze tto-coördinator Jantien Spijker.Tweetalig havo

In schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met een tweetalige havo-brugklas. Daardoor worden ook gemotiveerde havoleerlingen in de gelegenheid gesteld een volledige tweetalige opleiding op Broklede te volgen.
Broklede wil alle leerlingen voorbereiden op wereldburgerschap. Onze leerlingen kunnen zich verplaatsen in een ander en benaderen mondiale vraagstukken vanuit meerdere (culturele) perspectieven. We proberen dit te bereiken door ons onderwijs te internationaliseren. Dat doen we door middel van onze lessen, onze versterkte taalprogramma’s, internationale uitwisselingen, projecten en onze tweetalige stromen.

In deze stroom ligt de nadruk op verbreding van het havo-programma. Tweetalig havo biedt meer uitdaging door een brede oriëntatie op de wereld, waarbij de helft van de vakken in het Engels wordt gegeven. Er is aandacht voor een praktische invulling van het lesprogramma door contacten met het buitenland via projecten en uitwisselingen. Tweetalig havo is niet moeilijker, maar wel uitdagender! 

Voor welke leerlingen?
Tweetalig havo is voor de leerling

  • met een havo-advies die kan en wil investeren in het verbreden van zijn of haar horizon
  • die door vragen te stellen laat zien dat de wereld groter is dan het klaslokaal
  • die na het lezen van teksten originele keuzes kan maken
  • die over een brede belangstelling beschikt
  • die zich wil voorbereiden op een studie of baan waarbij een internationale oriëntering belangrijk is

Mogelijkheden met havo-advies
Broklede biedt komend schooljaar drie mogelijkheden voor leerlingen met een havo-advies:

  1. Regulier havo Voor leerlingen met een havo-advies van de basisschool. In de reguliere havo-klas is ruimte voor ondersteuning. De leerling bereidt zich voor op een vervolgstudie in het hbo.
  2. Tweetalig havo Voor leerlingen met een havo-advies van de basisschool. De scores van het leerlingvolgsysteem zijn op niveau I of II en de leerling is niet taalzwak. Voor leerlingen die interesse hebben in verbreding van het aanbod. Tweetalig havo is niet moeilijker dan regulier havo maar de lesstof wordt deels in het Engels en meer projectmatig aangeboden.
  3. Regulier havo/vwo Voor leerlingen met een havo-advies van de basisschool die meer verdieping aankunnen door iets moeilijkere lesstof. Leerlingen die in de laatste fase van de basisschool een duidelijke groei hebben laten zien, maar die nog twijfelen over havo- of vwo-niveau kunnen de keuze nog wat uitstellen in deze dakpanklas. Broklede geeft daarna een bindend advies voor het vervolg op havo of vwo.

Er is ieder schooljaar een speciale informatieavond voor het tweetalig onderwijs (havo en vwo). Deze avond is bestemd voor ouders en leerlingen. De datum wordt tijdig bekend gemaakt.

Tweetalig havo

Tweetalig vwo

tvwo-foto


IB-certificaten

High tea at the Olifant for Broklede alumni.
De lichting ’17/’18 tto kon even gezellig bijpraten in het zonnetje. Tijdens een high tea kregen zij hun certificaat IB English Language and Literature en het Broklede Internationalization Supplement uitgereikt.
Een aantal van hen bevond zich in het buitenland en twee anderen vertrekken vandaag naar respectievelijk Polen en Malta. We kregen hartelijke groeten uit onder meer Nieuw Zeeland, de USA en Frankrijk. Onder de studenten uit deze groep die in Nederland zijn begonnen aan hun studie zijn er dit jaar opvallend veel die voor een Engelstalige en/of internationale variant hebben gekozen.
Niet iedereen die op grote afstand van het ouderlijk huis is gaan studeren heeft al een kamer gevonden: er woont iemand op een camping en verschillende studenten vertelden al zes weken uit een tas te leven. Over de studielast werd opgemerkt: “ik dacht dat ik op Broklede wel zo ongeveer de limit had bereikt wat betreft huiswerk maar ik moet nu echt vijf keer zoveel doen”.


Junior Speaking Contest

De Junior Speaking Contest wordt jaarlijks gehouden onder scholen die tweetalig onderwijs aanbieden.

Kijk hier naar het filmpje van 2016-2017.


Visitatie schooljaar 2015-2016

We hebben bezoek gehad van de TTO-visitatiecommissie. De commissie heeft uitgebreid gesproken met collega’s, leerlingen en ouders, heeft een flink aantal lessen bezocht, heeft goed rondgekeken in de school en vele beleidsstukken en lesmateriaal bestudeerd.

Aan het eind van de dag kregen wij een uitgesproken positief oordeel terug van de commissie. Op veel onderdelen scoort de TTO-afdeling hoog tot zeer hoog. Ook onze diverse internationaliseringsactiviteiten werden zeer gewaardeerd. Een groot compliment aan alle collega’s die, zoals de commissie terecht opmerkte, de kwaliteit en sfeer in en op onze school hoog houden.

Dit succes hebben we natuurlijk te danken aan veel collega’s, zowel binnen als buiten de TTO-afdeling. Hartelijk dank aan eenieder die hieraan bijgedragen heeft. Speciale dank aan het TTO-team, dat bergen werk heeft verzet met betrekking tot de organisatie van deze visitatie.


Tevredenheidsonderzoek van Kwaliteitsscholen

Leerlingen van het tvwo en hun ouders hebben meegedaan aan het tevredenheidsonderzoek van Kwaliteitsscholen.

In dit onderzoek worden de antwoorden van onze leerlingen en hun ouders vergeleken met de antwoorden van leerlingen en ouders van 16 andere vergelijkbare scholen.  De leerlingen hebben vragen beantwoord over de lessen, het vak Engels, de internationale oriëntatie, het lesmateriaal, de meerwaarde van het tvwo, de taalvaardigheid van docenten en leerlingen, de bovenbouw en het verschil tussen Nederlandstalige vakken en vakken die in het Engels worden aangeboden, de ouders hebben vragen beantwoord over de organisatie en communicatie, met name van projecten, over de internationale oriëntatie, over de meerwaarde van het tvwo, het behaalde niveau en over de prijs-kwaliteitverhouding.

89% van de onderbouwleerlingen en 11% van de bovenbouwleerlingen heeft de vragen beantwoord. Alle tvwo-ouders hebben het verzoek gekregen om de vragenlijst te beantwoorden, wij hebben  echter geen gegevens over het werkelijke aantal deelnemers.

De leerlingen geven aan over het algemeen zeer tevreden te zijn over het tvwo. De taalvaardigheid van de docenten, het gebruik van Engels in de Engelstalige lessen en de opbrengsten worden als uitstekend beoordeeld, bijna alle andere categorieën worden als goed beoordeeld. Ontevredenheid is er over de terugkeer naar Nederlands als voertaal in de bovenbouw voor de vakken die met een Centraal Schriftelijk Eindexamen worden afgesloten.  Gezien de lage respons van bovenbouwleerlingen zijn we voorzichtig met  de interpretatie hiervan, maar het lijkt er hier op dat onze leerlingen in verhouding tot de 16 andere scholen veel liever in het Engels door zouden gaan en in het Engels alle examens zouden willen doen.

Toelichting: Uiteraard is dit een punt dat regelmatig op de agenda van het Netwerk van Tweetalige scholen staat. Tot op heden zijn Nederlandse scholen gehouden aan het Nederlandse VWO-examen voor de leerlingen. Daarom worden deze vakken vanaf het 4e jaar in het Nederlands aangeboden. RSG Broklede biedt passend bij de Nederlandse wetgeving een tweetalig bovenbouwprogramma conform de standaard van het Europees platform (door bijvoorbeeld vakken met een schoolexamen in het Engels aan te bieden, het profielwerkstuk, het vak IB –Engels en de internationale stage) en biedt daarmee een volwaardige 6-jarige tweetalige opleiding.

Volgens leerlingen en ouders behoort de tvwo-afdeling van Broklede tot de beste helft van alle scholen van dit onderzoek, bij de leerlingvragenlijst eindigen we zelfs op de derde plaats. Wij zijn daar natuurlijk heel blij mee.  Ondanks dit mooie resultaat hebben we n.a.v. dit onderzoek ook een aantal verbeterpunten geformuleerd.  We zullen in dat kader in de komende periode onderzoeken op welke manier we de kennis van internationale ontwikkelingen en de interesse daarvoor vergroten, begrip voor andere culturen kunnen ontwikkelen, de organisatie van buitenlandse reizen nog kunnen verbeteren, en we evalueren  de aansluiting/overstap van Engelstalige vakken naar Nederlandstalige vakken en het IB-programma.


Informatie IB in de bovenbouw

Wat betekent IB (International Baccalaureate)

International Baccalaureate English Language and Literature

Al onze tvwo6 kandidaten (2015-2016) deden het bovenstaande examen op het hoogst mogelijke niveau (het ‘higher level’).
Net voor de zomervakantie kwamen de resultaten van de IB-examens binnen. Iedereen heeft het heel goed gedaan: 48 kandidaten, 5x een 4, 28x een 5, 14x een 6, en voor het eerst in jaren weer een 7 (dit is het hoogst mogelijke cijfer).
De feestelijke uitreiking van de certificaten is in het najaar zodat wij onze uitgevlogen leerlingen dan weer even terug zien.

Internationalisering

Partnerscholen
Met onderstaande partnerscholen voeren we dit schooljaar projecten uit. Klik op de link voor meer informatie.

Northfieldcollege UK

Trorodskole Denemarken 

Høyanger Videregåande Skule uit Høyanger in Noorwegen

Bundesgymnasium Schärding uit Schärding in Oostenrijk 

Gymnasieskolan Knut Hahn uit Ronneby in Zweden 

Leighton Park School, Reading, UK 

I.E.S. Fortuny, Madrid, Spanje

Witty International School Mumbai

IBN Mucana, Portugal

Laatste Nieuws

We zijn trots!

Beste/lieve leerling in 5havo of 6vwo,
In dit bizarre en bijzondere schooljaar nemen de meesten van jullie afscheid van Broklede. Maar wij nemen ook afscheid van jou.

Lees meer >
Coronavirus

Lees hier de meest actuele richtlijnen en mededelingen van het RIVM.

Lees meer >
Top