Onderwijs onderbouw

In het onderwijs in de onderbouw wordt aan de volgende onderwerpen extra aandacht besteed.

De vaardighedenlijn
Naast de vaklessen schenkt RSG Broklede aandacht aan vaardigheden in de zogenaamde vaardighedenlijn. Door het aanbieden van projectonderwijs in het 1e leerjaar en vakoverstijgend onderwijs in het 2e en 3e leerjaar worden de leerlingen voorbereid op het maken van praktische opdrachten en profielwerkstukken in de bovenbouw. Daarnaast wordt er in de mentoruren gewerkt aan deze vaardigheden. 

Talent
In schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met Talenturen. We dagen de leerlingen uit hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. In de eerste klas maken de leerlingen kennis met Spaans, Chinees, Science Plus, Journalistiek, Sport, Drama, Beeldend en Technisch Ontwerpen. Ook in klas 2 bieden we deze vakken in het eerste half jaar aan waarna de leerlingen voor de tweede helft van het jaar en voor klas 3 een keuze maken voor één vak. Zij volgen dit dan twee lesuren per week. Met ingang van schooljaar 2016-2017 volgen de leerlingen van klas 1 twee jaar lang twee lesuren per week het vak van hun keuze.  

Huiswerk
Naast het werk in de les wordt van de leerlingen verwacht dat zij huiswerk maken. De docenten geven in Magister het huiswerk op en de leerlingen kunnen het opgegeven werk in Magister vinden. Tevens staan de toetsen hier vermeld opdat een goede planning mogelijk is.

Beoordeling
Voor de beoordeling van proefwerken en andere prestaties wordt gebruik gemaakt van de cijfers 1 tot en met 10. Op het rapport komt het hele cijfer per periode en het voortschrijdend gemiddelde op 2 decimalen  achter de komma en afgerond als geheel getal.  In het eerste leerjaar worden gedurende het eerste trimester (tot kerst) geen cijfers beneden een 4 gegeven.

Rapporteren
De cijfers die de leerlingen krijgen voor hun geleverde prestaties worden door de docenten genoteerd in het administratiesysteem Magister. Ouders en leerlingen hebben inzage in dit systeem. Zij ontvangen aan het begin van de schoolloopbaan een instructie om van deze mogelijkheid gebruik te maken. De instructie staat ook op de website. Daarnaast stelt de school twee keer per jaar een cijferrapport op. Deze rapporten verschijnen in december en juli. Op deze rapporten staat ook het voortschrijdend gemiddelde vermeld. Dat cijfer is bepalend voor de overgang.

Na zes weken ontvangt de leerling één keer een tussenrapport (begin november), om een indruk te geven van de start van het schooljaar.

Overgangsnormen
Lees meer informatie in de schoolgids.

Lenteschool 
Broklede organiseert in in samenwerking met Lyceo een Lenteschool. Er is plaats voor maximaal 60 leerlingen.
Na een intakegesprek waarbij aanwezigheid van leerling en ouders verplicht is start de lenteschool in mei. De leerling is dan verplicht om minimaal drie (en eventueel zelfs vier) middagen in de week naar de lenteschool (in ons eigen gebouw) te gaan. Lenteschoolkandidaten ontvangen hierover tijdig informatie.

Laatste Nieuws

Ook dit najaar krijgen leerlingen van 5vwo en 6vwo kans om hun horizon te verbreden door deel te nemen aan een van de dertien masterclasses op de universiteit.

Lees meer >
De start van het schooljaar

Het kabinet heeft op 24 juni 2020 besloten dat vanaf 1 juli – op basis van het advies van het OMT – de 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs wordt losgelaten.

Lees meer >
Top