Onderwijs, kwaliteit en beleid

RSG Broklede verzorgt openbaar onderwijs. Leerlingen, ouders en medewerkers uit alle groeperingen waaruit de Nederlandse samenleving bestaat, voelen zich er thuis. De verschillen van opvattingen en achtergrond maken het samenleven boeiend, zolang er respect is voor de opvattingen van anderen. Dat stimuleert een klimaat waarin vertrouwdheid en betrokkenheid geen loze kreten zijn. De docenten en het onderwijsondersteunend personeel kennen heel veel leerlingen en treffen hun collega’s makkelijk voor een gesprek over een leerling of over een klas. Ook de schoolleiding heeft dagelijks contact met de leerlingen.

RSG Broklede, opgericht in 1964, is een scholengemeenschap voor havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs), vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs), thavo (tweetalig havo) en tvwo (tweetalig vwo). De school vervult een streekfunctie. De leerlingen zijn afkomstig uit Breukelen, Maarssen, Maarssenbroek, Vleuten-De Meern, Nieuwer ter Aa, Vinkeveen, Nieuwersluis, Tienhoven, Kockengen, Loenen a/d Vecht, Vreeland, Loenersloot, Baambrugge en Abcoude. Bij de inrichting van het dag- en weekrooster wordt daarmee rekening gehouden. RSG Broklede heeft een ruim, modern gebouw met een aantal nieuwe lokalen, een grote aula, een fietsenstalling en studieruimtes. De school heeft een verbinding met de gemeenschappelijke bibliotheek, de muziekschool, het kinderdagverblijf en het regionaal historisch archief. RSG Broklede voert een personeelsbeleid dat is gericht op een prettig werkklimaat waarin optimaal functioneren mogelijk wordt gemaakt.

Onze kijk op onderwijs

RSG Broklede streeft ernaar een zorgzame school te zijn, met een sterke samenhang tussen pedagogisch en onderwijskundig beleid, een duidelijk havo/vwo-profiel, een hoog lesrendement, intensieve begeleiding en een goede aansluiting op het hbo en universitair onderwijs.

Tijdens hun schoolloopbaan wordt de leerlingen geleerd in toenemende mate zelfstandig en zelfverantwoordelijk te kunnen werken en leren. In de onderbouw is de zorg gericht op het creëren en in stand houden van een veilig pedagogisch klimaat en het rekening houden met verschillen tussen leerlingen. Er is enerzijds hulp voor zwakkere leerlingen, zodat er weinig leerlingen van school moeten veranderen en anderzijds wordt de sterkere leerlingen waar mogelijk extra uitdaging geboden. Leren en toepassen krijgen evenveel aandacht en de ontwikkeling van creativiteit wordt sterk gestimuleerd. In les- en buitenlesactiviteiten wordt een brede algemene vorming nagestreefd op cognitief, cultureel, sociaal, emotioneel en motorisch gebied. We stimuleren de leerlingen eruit te halen wat erin zit. In de bovenbouw streven we ernaar dat leerlingen op basis van hun prestaties een zo breed mogelijke basis hebben voor hun vervolgopleiding.

Leefstijl

In het eerste en tweede leerjaar gebruiken de teams het programma Leefstijl. Leefstijl wil bevorderen dat jongeren opgroeien tot zelfstandige, sociaal vaardige en betrokken mensen en sluit hiermee goed aan bij het schoolplan van RSG Broklede.  Hoofdthema’s van het programma zijn communicatieve vaardigheden, emotionele vaardigheden, zelfvertrouwen, samenwerken, conflicthantering, keuzes maken, de invloed van waarden en normen op je gedrag en op het gedrag van anderen. De kerndoelen met betrekking tot actief burgerschap zijn allemaal in dit programma verwerkt. De nadruk ligt op werkvormen die de leerlingen activeren. Alle mentoren en teamleiders van het 1e en 2e leerjaar hebben hier een scholing voor gevolgd.

 

 

Laatste Nieuws

We zijn trots!

Beste/lieve leerling in 5havo of 6vwo,
In dit bizarre en bijzondere schooljaar nemen de meesten van jullie afscheid van Broklede. Maar wij nemen ook afscheid van jou.

Lees meer >
Coronavirus

Lees hier de meest actuele richtlijnen en mededelingen van het RIVM.

Lees meer >
Top