Medezeggenschapsraad

Actueel 10-10-2018

Vacature Oudergeleding medezeggenschapsraad!
Wil jij als ouder meedenken en meebeslissen over het beleid op onze school?

Er is een vacature in de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) voor een 3 jarige termijn. In de MR van Broklede krijgen de beleidsvoornemens en het beleid van onze school hun definitieve vorm. Vanuit drie geledingen: ouders (3), leerlingen (3) en personeel (6) wordt in deze raad van meegesproken over het te voeren beleid op onze school. Na uitwisseling van informatie en discussie met de schoolleiding worden beleidsmatige zaken die de school betreffen ter instemming of ter advisering aan de MR voorgelegd.

Als lid van de MR heeft u de mogelijkheid om op beleidsniveau mee te denken over de te varen koers en het standpunt van de ouders in te brengen! Wilt u toetreden? Meldt u aan als kandidaat bij Mechteld Leemans (secretaris) mr@broklede.nl

U ontvangt dan per omgaande een bevestiging van uw kandidaatstelling. Wilt u eerst meer informatie, dan kunt u contact opnemen met een van de ouders in de MR: Mario Verheijen (mario.verheijen@ziggo.nl) of Esther Hardi (esther@ehardi.nl)

Eén kandidaat is reeds bekend.

Sluitingsdatum aanmelding kandidaten: 18 oktober 2018.

Namens de oudergeleding van MR Broklede,
Mario Verheijen en Esther Hardi


Vacature leerlinggeleding medezeggenschapsraad!

Beste leerlingen,

Wil jij meepraten en meebeslissen over schoolzaken op Broklede? Wil jij de stem zijn die leerlingen van de hele school representeert? Lijkt het je interessant om eens in de zes weken naar een vergadering te komen om te zowel te luisteren als ideeën in te brengen? Dat komt mooi uit, want de medezeggenschapsraad (MR) zoekt een nieuw lid. De MR bestaat uit docenten, ouders en leerlingen. Als jij een enthousiaste leerling bent die medeleerlingen wil vertegenwoordigen, inspraak wil hebben op het beleid van de school en een pluspunt op je CV wil hebben, stuur dan nu een mail naar mr@broklede.nl. Als er meer dan één leerling zich aanmeldt worden er verkiezingen gehouden.

Sluitingsdatum aanmelding kandidaten: 18 oktober 2018

Namens de leerlinggeleding van MR Broklede,
Jill Roeleveld en Nova van Schaik


Actueel 08-05-2017

Reglement MR RSG Broklede versie 7 maart 2017


Algemeen

Een school is een werkgemeenschap. Er wordt gewerkt aan  kennisoverdracht, zeker, maar het gaat ook om opvoeding en vorming van jongeren. Leerlingen, personeel en ouders hebben daarin  ieder  hun eigen verantwoordelijkheid. RSG Broklede valt samen met de Rientjes Mavo onder het bestuur van Stichting VO de Vechtstreek. De schoolleiding en het bestuur van de Stichting stellen vast hoe het geld dat de school van de overheid krijgt, ingezet gaat worden. Er dienen altijd keuzes gemaakt te worden. Om het personeel, de leerlingen en de ouders te betrekken bij het maken van deze keuzes, bestaat er een medezeggenschapsraad die via instemmingsrecht of adviesrecht haar invloed op het (voorgenomen) beleid kan uitoefenen.

De leden van de medezeggenschapsraad  worden gekozen uit het personeel  (6 vertegenwoordigers), de leerlingen  (3) en de ouders (3).

Tijdens de MR vergaderingen komen zeer uiteenlopende zaken aan de orde: het Schoolplan, de financiën van de school, het formatieplan, de inrichting van het onderwijs, het beleid rondom toetsing, de vakantieregeling etc.

Laatste Nieuws

Open Huis – 26 januari

Welke school past bij mij / mijn kind?

Lees meer >
Inspiratiedag Broklede

Na het grote succes in 2017 willen wij onze leerlingen nog meer inspireren op allerlei gebieden.

Lees meer >
Top