Leerlingondersteuning

Algemene leerlingondersteuning binnen school

Leerlingen op Broklede worden tijdens hun schoolloopbaan op verschillende momenten en door diverse mensen begeleid. De meeste leerlingen hebben genoeg aan de algemene begeleiding, studie- en leefstijlbegeleiding. Een deel van de leerlingen heeft meer ondersteuning nodig. Binnen school is er specifieke leerlingbegeleiding aanwezig. Als de problematiek meer expertise vergt, kan de leerling en/of de school specialistische ondersteuning krijgen buiten de school.

Lees hier het schoolrapport van SterkVO december 2019 dat de visie beschrijft op ondersteuning van de school, de ondersteunings-mogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Daarmee heeft dit document ook een functie voor het samenwerkingsverband, en voor ouders.

Mentoraat
Elke klas in de onderbouw en vwo 4 heeft een mentor. In havo 4/5 en vwo 5/6 zijn de leerlingen ingedeeld in mentorgroepen. De taak van de mentor is omvangrijk en gevarieerd, gericht op de belangen van de individuele leerling en van de klas. Geregeld bespreekt de mentor met de klas belangrijke onderwerpen als huiswerk, studievaardigheden, gedrag en de gang van zaken in de lessen. De mentor is tevens de centrale figuur voor de leerling die extra zorg nodig heeft. De mentor signaleert (in gesprek met leerling, ouders, docenten) het probleem en bespreekt dit vervolgens met de afdelingsleider. Indien nodig worden de coördinator leerlingondersteuning of de vertrouwenspersoon ingeschakeld.
Decanaat
RSG Broklede heeft twee decanen. Leerlingen kunnen bij een decaan terecht voor informatie over studies en beroepen. De decaan bereidt samen met de mentoren vanaf leerjaar 2 de leerlingen voor op de profielkeuze en de vervolgopleiding. De decaan voert gesprekken met leerlingen, verstrekt adviezen, stimuleert het bezoek aan informatiedagen van vervolgopleidingen en reikt up-to-date informatie aan.
De decaan onderhoudt daarnaast contacten met vervolgopleidingen. Veel informatie hierover is ook op de website te vinden, o.a. op www.broklede.helpmeebijlob.nl.


Afdelings- en schoolleiding

Afdelingsleider
De vier afdelingsleiders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in hun team. Zij voeren regelmatig overleg met de mentoren van het team, met de conrector, met de schoolleiding en met het interne zorgteam of de vertrouwenspersonen.
Conrector
Indien de mentor een probleem signaleert (in gesprek met leerling, ouders, docenten) kan deze het bespreken met de afdelingsleider en/of de conrector. De conrector schakelt vervolgens indien nodig de coördinator leerlingondersteuning of de vertrouwenspersoon in.


Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften

Leerling gebonden financiering
Leerlingen met een cluster 1 of 2 indicatie ontvangen ambulante begeleiding. Bij deze clusters moet men denken aan leerlingen met een auditieve of visuele beperking. Aanvragen gaan in overleg met begeleidend specialisten, ondersteuning wordt gegeven vanuit betrokken instanties (m.n. via Koninklijke ViSIO/Kentalis-Auris).
Passend onderwijs
Broklede is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Sterk VO Utrecht en Stichtse Vecht. Kijk op de website van sterkvo voor meer informatie. Sterk VO is een van de drie pioniers in Nederland.
Leerlingen met fysieke- of gedragsmatige leerbelemmeringen
Indien leerlingen met fysieke- of gedragsmatige leerproblemen extra ondersteuning nodig hebben en de school onvoldoende middelen heeft om deze ondersteuning te verstrekken, vraagt de school in overleg met de ouders ondersteuning aan bij gespecialiseerde scholen/instanties. Bij goedkeuring van alle partijen wordt een samenwerkingsrelatie aangegaan met ouders, kind en school.


Specifieke leerlingondersteuning binnen school

Indien u als ouder leerbelemmeringen signaleert bij uw zoon/dochter, kunt u contact opnemen met de mentor of de afdelingsleider. Via de mentor of afdelingsleider komt de leerling terecht bij de coördinator leerlingondersteuning of personal coaches als het gaat om leer- of gedragsproblemen, of bij de vertrouwenspersonen als het gaat om sociaal emotionele problemen.
Ondersteuningsteam
Het team bestaat intern uit een coördinator leerlingondersteuning, dyslexiecoördinator, studiecoach en vertrouwenspersonen. Een orthopedagoog kan om advies gevraagd worden intern of extern. Extern werken wij samen onze kernpartners: schoolmaatschappelijk werk, jeugdarts, jeugdverpleegkundige, leerplichtambtenaar en de begeleider passend onderwijs vanuit Stichting Sterk VO.
Sociale vaardigheidstraining
In overleg met schoolmaatschappelijk werk kan gebruik gemaakt worden van de expertise binnen het sociaal wijkteam en Jeugdpunt.
B(eter) O(mgaan) met F(aalangst)-training
In overleg met schoolmaatschappelijk werk en of de huisarts kan gebruik gemaakt worden van de expertise binnen het sociaal wijkteam en de studiecoach.
Pestprotocol
Klik hier om het pestprotocol te lezen.
Schoolmaatschappelijk werk
Marianne Voorthuizen is als externe betrokken bij onze school.
Vertrouwenspersonen
Monica Bos, Brigitte Leegerstee en Geurt Posthouwer zijn intern werkzaam binnen Broklede.
Belemmering in de ontwikkeling op leren en gedrag
Dyslexie, dyscalculie en andere belemmeringen in de ontwikkeling van het leerproces worden benaderd vanuit de visie en procedures zoals opgesteld door www.sterkvo.nl
Zie ook Protocol dyslexie-dyscalculie  


Coaching op Broklede

Heb je wel eens gedacht: “Ik zou wel eens met iemand willen praten die rustig de tijd neemt om naar mij te luisteren en niet direct klaar staat met een mening of oordeel over mij?” Dat kan op RSG Broklede door je aan te melden via je mentor voor coach- gesprekken met de studiecoach. De coach heeft veel ervaring met leerlingen en studenten van Middelbare en Hogescholen. Hij werkt met de zogenaamde “Oplossingsgerichte coaching techniek”. Het komt er op neer dat we in de gesprekken niet uitvoerig stil  staan bij je probleem, maar veel meer kijken naar dingen die goed gaan. Die gaan we versterken en analyseren hoe we dat ook kunnen gebruiken om je probleem aan te pakken. Het blijkt zeer succesvol te zijn om te focussen op kleine stapjes in de goede richting en deze dan te herhalen.
Zo wordt een ogenschijnlijk onoverkomelijk probleem toch vaak weer oplosbaar. Door je gedachten eens rustig onder woorden te brengen en door stimulerende vragen van de coach blijkt namelijk dat je dan dikwijls zèlf de oplossing voor je probleem kunt benoemen. Omdat je de oplossing zelf bedacht hebt, hoeft de coach jou niet of nauwelijks meer te motiveren. Je weet je eigen oplossing en je bent al overtuigd dat het gaat werken!

Wanneer kun je je mentor vragen om een coach gesprek te regelen?
Je schoolresultaten blijven ver achter bij de verwachting van je ouders, je leraren of je vindt zelf dat je veel beter zou kunnen presteren.
– Wanneer je nog maar weinig interesse voor school hebt en de  docenten je    niet meer kunnen inspireren.
– Wanneer je niet meer met plezier naar school gaat.
– Elke andere reden waardoor je onder je kunnen presteert.
Doordat je voor je zelf een coach regelt, laat je zien dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen situatie, niet anderen de schuld geeft, maar dat je zelf weer aan het roer staat van je eigen schoolcarrière. Deze eigenschap zal ook in je vervolgstudie weer van essentieel belang zijn om die met succes te kunnen afronden. Die vaardigheid heb je dan al even mooi gedemonstreerd!
Nog even de praktische zaken op een rij
1. Je stapt naar je mentor en vraagt om de motivatiecoach.
2. Je ouders worden op de hoogte gesteld dat je een coachingtraject krijgt          op  school.
3. Je verplicht je om minimaal 2 x een gesprek van maximaal 1 uur met de coach te hebben. Deze gesprekken worden op de dinsdagen of woensdagen na je lessen gepland. Het kan zijn dat je een uurtje moet wachten. De coach wacht je dan op bij het loket van de receptie.


Steun en verdieping

Talenturen
Op Broklede werken we met Talenturen. We willen de leerlingen uitdagen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. In klas 1 krijgen ze een keuze van 9 bijzondere vakken – Spaans, Chinees, Science Plus, Journalistiek, Sport, Drama, Beeldend, Lifestyle Informatics en Technisch Ontwerpen. In klas 2 en 3 hebben de leerlingen hun Talentvak gekozen en volgen ze dat vak 2 lesuur per week.
Vakhulp
Alle vakdocenten maken op dinsdagmiddag het 7de uur tijd beschikbaar om leerlingen te helpen met extra uitleg of oefeningen over de laatst behandelde leerstof. Een leerling kan een afspraak met zijn/haar docent voor deze vakhulp maken maar de docent zelf kan ook een leerling uitnodigen om naar vakhulp te komen.
Tutorhulp
Tutorhulp wordt geregeld door het instituut Peer2Peer van Broklede. Dit zijn oudere jaars leerlingen die het leuk vinden om jongere jaars leerlingen te helpen met een vak waar ze zelf goed in zijn. Als je wat extra uitleg wilt of hulp bij opdrachten of omdat je een les gemist hebt om wat voor reden dan ook kun je een tutor inschakelen. Er zijn tutoren uit klas 3 en hoger voor (bijna) alle vakken. Dit kan gaan om eenmalige bijles of over een aantal weken 1 of 2 bijlessen per week. Als je een tussenuur hebt en je tutor ook kun je de les ook in een tussenuur plannen. Door een mail te sturen naar P2P@broklede.nl kun je een aanvraag doen voor een tutor. De kosten zijn euro 6 per bijles die je direct per bankoverschrijving naar de tutor overmaakt.
Huiswerkbegeleiding
Huiswerk begeleiding komt aan de orde als een leerling moeite heeft met meerder vakken en/of thuis te weinig tijd aan zijn/haar huiswerk besteedt. Of misschien niet effectief aan zijn/haar huiswerk werkt of hulp bij het maken van een planning goed kan gebruiken.
Er zijn verschillende Huiswerkinstituten in onze regio maar de school heeft Lyceo aangeboden om hun huiswerkbegeleiding voor Broklede leerlingen in onze schoollokalen te laten verzorgen. In tegenstelling tot tutorhulp gaat deze begeleiding over hele middagen per week na de laatste les op een dag van een leerling en minimaal een aantal maanden.De Verwijsindex

Met de meeste kinderen en jongeren gaat het gelukkig goed. Er is echter een categorie kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar dat risico’s loopt of met problemen kampt. Het is belangrijk dat we die jongeren in beeld krijgen en houden. Jongeren hebben recht op bescherming, op een goede opvoeding en een adequate opleiding. Maar als dat in gevaar komt, vraagt dat om een gezamenlijke aanpak van de organisaties die met deze jongere te maken hebben.

Sommige jongeren hebben even hulp nodig. Om hen goed te helpen, is een soepele samenwerking nodig tussen school, hulpverleners en instanties. De Verwijsindex zorgt daarvoor.

De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Duidelijk wordt dan welke andere hulpverlener zich mogelijk ook actief met de situatie van deze jongere bezig houdt. Met het afgeven van een signaal in de verwijsindex, wordt het netwerk rondom een jongere in beeld gebracht. Het zorgt ervoor dat de hulpverleners elkaar snel weten te vinden.

Medewerkers van RSG Broklede kunnen een jongere ook registeren bij de verwijsindex. Er zal voorafgaand aan deze registratie altijd door de mentor, teamleider of coördinator leerlingondersteuning contact worden opgenomen met de ouder(s) of verzorger(s).

Meer informatie is te vinden op: www.verwijsindexmiddennederland.nl


Toekennen van faciliteiten

Regulier en examen
Leerlingen met een gediagnostiseerde leerbelemmering komen met deze diagnose in aanmerking voor ondersteunende faciliteiten. Hierbij kunt u denken aan toetstijdverlenging, gebruik van laptop met Kurzweil maar ook een rustige werkplek buiten de klas. Afhankelijk van de eisen gesteld in de diagnose verstrekken wij deze faciliteiten.
Leerling en ouders
Leerlingen en ouders werken altijd samen met de mentor en in het geval van toegekende faciliteiten met een van de ondersteuningsteamleden. Leerlingen met dyslexie krijgen aan het begin van hun schoolcarrière een startgesprek dyslexie met de dyslexiecoördinator.
Klik hier voor het protocol dyslexie-dyscalculie.

Leerlingen met overige leerbelemmeringen, zoals bijvoorbeeld ADHD, ADD, PDD-NOS, krijgen een startgesprek met de ondersteuningscoördinator.
De mentor van de leerling wordt hierbij betrokken.
De leerling zorgt voor een goede voorbereiding
Op de faciliteitenkaart staan rechten maar ook plichten. Wij verwachten van de leerling dat hij/zij zich gedraagt conform gemaakte afspraken en dat hij/zij de faciliteitenkaart altijd bij zich heeft en zelf met de lesgevers communiceert wat hij/zij nodig heeft.


Specifieke leerlingbegeleiding buiten school

Samenwerkingsverband 26.1
RSG Broklede valt in het 26.1 Stichting Samenwerkingsverband Utrecht en Stichtse Vecht VO. Binnen het SWV trekken scholen gezamenlijk op om het onderwijs en de ondersteuning goed te organiseren. Het SWV geeft een advies op maat. Zie www.sterkvo.nl
Leerplichtambtenaar Stichtse Vecht
RSG Broklede heeft een verzuimprotocol. Zie ‘Absentie’ in de schoolgids. Ter preventie van vroegtijdig schoolverlaten kan de school advies vragen aan de leerplichtambtenaren van de woonplaatsen van de leerlingen. De leerplichtambtenaren dragen tevens zorg voor de uitvoering van het leerplichtbeleid. www.stichtsevecht.nl
Jeugdarts en jeugdverpleegkundige
De jeugdarts verbonden aan de GGD Midden Nederland geeft algemeen advies bij plotselinge problemen. De jeugdverpleegkundige onderzoekt jaarlijks de leerlingen van het 2e en het 4e leerjaar. Hierbij worden ogen, oren, lichaamshouding en algemene conditie onderzocht. Ouders worden van te voren geïnformeerd. Het onderzoek vindt op school plaats. Ouders mogen daarbij aanwezig zijn.
Schoolmaatschappelijk werk Stichtse Vecht
Iedere VO-school in de gemeente Stichtse Vecht heeft een schoolmaatschappelijk werker. Het telefoonnummer van het algemeen maatschappelijk werk van Kwadraad is 088-9004000. Klik hier voor de website.

Bij verdenking van huiselijk geweld kunt u gebruik maken van de Meldcode huiselijk geweld.


Huiswerkbegeleiding en RT in de buurt

www.detaalstroom.nl

www.studiekring.nl

www.deklimboom.nl

www.vecht-college.nl

www.sbidouma.nl

www.studiekring.nl/maarssen

www.maarssen-os.nl/socialekaart/content/hulpverlening.htm

www.rt-abcoude.nl

Binnen de gemeente Stichtse Vecht zijn diverse huiswerkbegeleidingsinstituten gevestigd. Sommige bieden specifieke begeleiding voor leerlingen die dyslectisch zijn. Wanneer een leerling langdurig vakmatige ondersteuning nodig blijkt te hebben, zal de mentor de leerling huiswerkbegeleiding of individuele bijles adviseren. Ouders kunnen natuurlijk ook zelf het initiatief nemen.

Onderzoekbureaus in de buurt

OOPPmaarssen@hotmail.com

www.detaalstroom.nl

www.praktijkvoorschoolpsychologie.nl

www.stichtingtaalhulp.nl

www.zienindeklas.nl

www.edi.nl

www.eduniek.nl

www.psy-vechtstreek.nl

www.hippp.nl

www.ppvanes.nl

Leerlingen met ernstige problemen op het gebied van taal, rekenen, concentratie, gedrag of leerlingen waarbij onduidelijkheid bestaat over de capaciteiten worden in overleg met de ouders doorverwezen naar een extern onderzoeksbureau om een volledig beeld van de problematiek te krijgen.

Huisarts
Bij ziekte of ongeval wordt door de school huisartsenpraktijk De Angstel, tel: 0346- 257511 geraadpleegd.

Centrum jeugd en gezin
Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunnen ouders, verzorgers, jongeren en professionals terecht voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien. Het CJG is een plek waar jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, maatschappelijk werkers en opvoedadviseurs samenwerken met andere professionals die zich bezig houden met kinderen en jongeren. Door deze samenwerking is er veel kennis aanwezig en kunnen de CJG medewerkers ouders snel en goed adviseren. Wanneer de CJG medewerkers de vraag van ouders of jongeren niet kunnen beantwoorden zoeken zij uit bij wie ze wel moeten zijn. Het CJG is er voor iedereen. Er is geen verwijzing nodig en de hulp is gratis. Veel informatie over opvoeden en opgroeien staat op de website: www.cjgstichtsevecht.nl Wie liever direct een medewerker wil spreken kan gebruikmaken van het inloopspreekuur. Daarnaast is het CJG telefonisch te bereiken op iedere werkdag van 9.00-17.00 uur op tel: 0346-260061. Mailen kan ook via de website.

Internethulpverlening
Jongeren in de leeftijd van 12 t/m 25 jaar kunnen met vragen ook terecht op het internet: www. internethulpverlening.nl. Via de mail wordt dan hulpverlening geboden door een schoolmaatschappelijk werker van Kwadraad. Het aanmelden kan anoniem en de privacy is gewaarborgd.

Bureau Jeugdzorg
Iedereen die in de provincie Utrecht hulp nodig heeft bij problemen van kinderen kan zich wenden dit bureau. www.bjzutrecht.nl Er zijn vier afdelingen: preventie, jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Aan de hand van een intakegesprek zal worden beoordeeld bij welke afdeling de hulpvraag thuis hoort. Tel.: 0900-4005555, ma t/m vr. van 12.00 – 17.00 uur. Ook in het geval van acute crisis kunt u dit nummer bellen.

Kindertelefoon
Voor vragen over problemen, relaties, pesten, depressieve gevoelens, gezondheid e.d., kunnen leerlingen gratis bellen met de kindertelefoon van 14.00 – 20.00 uur. Tel.: 0800-0432.

Veilig thuis
Voor informatie, advies en hulp, om zorgen te bespreken en eventueel een melding te doen.
Tel: 0800 – 2000. (Voorheen: Advies en Meldpunt Kindermishandeling)

Afdeling preventie centrum Maliebaan
Bij dit bureau kan iedereen informatie over drugs- en alcohol krijgen en tips om verslaving te voorkomen. Tel: 030-2340034 of preventie@centrummaliebaan.nl


Handige links

oudervereniging voor leerlingen met leer- en gedragsstoornissen www.balansdigitaal.nl

kennisdossier met informatie over hulp en zorg bij dyslexie
https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/dyslexie

website met algemene informatie over dyscalculie www.dyscalculie.org

website voor ouders met informatie over bv. dyslexie en rugzakjes  www.oudersenrugzak.nl/                

website voor schoolboeken op daisyformaat www.dedicon.nl

website voor ondersteuning dyslexie met o.a. daisyspelers en kurzweil www.lexima.nl

websites met informatie over pubers en onderwijs/internetgebruik

http://www.cjgstichtsevecht.nl/

website voor leerlingen die een weg zoeken naar hulp(verlening) www.internethulpverlening.nl

Dit is een site waar ouders meer informatie kunnen krijgen over de mogelijkheden van faciliteren/compenseren en dispenseren van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.

www.jongerenbinnenboord.n

Laatste Nieuws

Ook dit najaar krijgen leerlingen van 5vwo en 6vwo kans om hun horizon te verbreden door deel te nemen aan een van de dertien masterclasses op de universiteit.

Lees meer >
De start van het schooljaar

Het kabinet heeft op 24 juni 2020 besloten dat vanaf 1 juli – op basis van het advies van het OMT – de 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs wordt losgelaten.

Lees meer >
Top