Leerlingenzorg

Aan deze pagina wordt gewerkt. Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de zorgafdeling van onze school.

Overlegstructuur leerlingbegeleiding


Dyslexie en Dyscalculie

 


Coaching op Broklede 

Bert Korthof - nov.15

Heb je wel eens gedacht: “Ik zou wel eens met iemand willen praten die rustig de tijd neemt om naar mij te luisteren en niet direct klaar staat met een mening of oordeel over mij?” Dat kan op RSG Broklede door je aan te melden via je mentor voor coach- gesprekken met mij, Bert Korthof. Ik heb veel ervaring met leerlingen en studenten van Middelbare en Hogescholen. Ik werk met de zogenaamde “Oplossingsgerichte coaching techniek”. Dat ga ik hier niet helemaal uitleggen maar het komt er op neer dat we in de gesprekken niet uitvoerig stil  gaan staan waaròm je een probleem hebt maar veel meer kijken naar dingen die wèl goed gaan. Die gaan we versterken en analyseren hoe we dat ook kunnen gebruiken om je probleem aan te pakken. Het blijkt zeer succesvol te zijn om te focussen op kleine stapjes in de goede richting en deze dan te herhalen.

Zo wordt een ogenschijnlijk onoverkomelijk probleem toch vaak weer oplosbaar. Door je gedachten eens rustig onder woorden te brengen en door stimulerende vragen van de coach blijkt namelijk dat je dan dikwijls zèlf de oplossing voor je probleem kunt benoemen. Omdat je de oplossing zelf bedacht hebt, hoeft de coach jou niet of nauwelijks meer te motiveren. Je weet je eigen oplossing en je bent al overtuigd dat het gaat werken!

Wanneer kun je je mentor vragen om een coach gesprek te regelen

  • Je schoolresultaten blijven ver achter bij de verwachting van je ouders, je leraren of je vindt zelf dat je veel beter zou kunnen presteren.
  • Wanneer je nog maar weinig interesse voor school hebt en de docenten je niet meer kunnen inspireren.
  • Wanneer je niet meer met plezier naar school gaat.
  • Elke andere reden waardoor je onder je kunnen presteert.

Door dat je voor je zelf een coach regelt, laat je zien dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen situatie, niet anderen de schuld geeft, maar dat je zelf weer aan het roer staat van je eigen schoolcarrière. Deze eigenschap zal ook in je vervolgstudie weer van essentieel belang zijn om die met succes te kunnen afronden. Die vaardigheid heb je dan al even mooi gedemonstreerd!

Nog even de praktische zaken op een rij

  1. Je stapt naar je mentor en vraagt om de motivatie coach Bert Korthof.
  2. Je ouders worden op de hoogte gesteld dat je een coaching-traject krijgt op school.
  3. Je verplicht je om minimaal aan 3 x een gesprek van 1 uur tot maximaal aan 5 gesprekken deel te nemen. Deze gesprekken worden op de dinsdagen na je lessen gepland. Soms zul je een uurtje moeten wachten. De gesprekken starten om 13 uur, 14 uur of 15 uur. Bert Korthof wacht je dan op bij de portiersloge.

Rugzak-/zorgleerlingen

Leerling gebonden financiering

Leerlingen die een cluster 1 of 2 indicatie hebben, kunnen een leerling gebonden budget (LGB) krijgen. Met dit budget kan extra begeleiding en ondersteuning gegeven worden. Ambulante begeleiding is een onderdeel hiervan. Bij deze clusters moet men denken aan leerlingen met een auditieve of visuele beperking.

Voor verdere informatie: zie http://www.oudersenrugzak.nl/

Passend onderwijs

Broklede is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Sterk VO Utrecht en Stichtse Vecht www.sterkvo.nl Sterk VO is een van de drie pioniers in Nederland.

Indien leerlingen met fysieke of gedragsproblemen extra ondersteuning nodig hebben en de school onvoldoende middelen heeft om die ondersteuning te verstrekken, kan de school in goed overleg met de ouders een aanvraag indienen bij het samenwerkingsverband.

Dit is in plaats gekomen van de vroegere beschikkingen voor rugzakjes clusters 3 en 4.


Algemene leerlingbegeleiding binnen school

Leerlingen op Broklede worden tijdens hun schoolloopbaan op verschillende momenten en door diverse mensen begeleid. De meeste leerlingen hebben genoeg aan de algemene begeleiding, studie- en leefstijlbegeleiding. Een deel van de leerlingen heeft meer ondersteuning nodig. Binnen school is er specifieke leerlingbegeleiding aanwezig. Als de problematiek meer expertise vergt, kan de leerling en/of de school specialistische ondersteuning krijgen buiten de school.

Docenten

 

Mentoraat

 

Mentoruur

 

Mentor en ouders

 

Mentoraat 1e leerjaar

 

Mentoraat 2e leerjaar

 

Mentoraat 3e leerjaar

 

Mentoraat bovenbouw

 

Decanaat

 

Keuzebegeleiding

 

Profielkeuze

 

Capaciteitentest

 


Afdelings- en schoolleiding

Afdelingsleider

De afdelingsleiders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in hun team. Zij voeren regelmatig overleg met de mentoren van het team, met de conrector, met de schoolleiding en met het interne zorgteam of de vertrouwenspersonen.

Conrector

Indien de mentor een probleem signaleert (in gesprek met leerling, ouders, docenten) kan deze het bespreken met de afdelingsleider en/of de conrector. De conrector schakelt vervolgens indien nodig de zorgcoördinator of de vertrouwenspersoon in.


Studie- en leefstijlbegeleiding

Studiegroep team A (1 en 2 havo)

 

Steun en verdieping

Talent

Op Broklede werken we met Talenturen. We willen de leerlingen uitdagen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. In klas 1 krijgen ze een keuze van 9 bijzondere vakken – Spaans, Chinees, Science Plus, Journalistiek, Sport, Drama, Beeldend, Lifestyle Informatics en Technisch Ontwerpen. In klas 2 en 3 hebben de leerlingen hun Talentvak gekozen en volgen ze dat vak 2 lesuur per week.

Vakhulp

 

Tutorhulp

 

Huiswerkklas 

 

Begeleiding NT2

 


Specifieke leerlingbegeleiding binnen school

Indien ouders problemen bij een leerling vermoeden, kunnen zij contact opnemen met de mentor of de teamleider. Via de mentor of teamleider komt de leerling terecht bij de zorgcoördinator of zorgbegeleiders als het gaat om leer- of gedragsproblemen, of bij de vertrouwenspersonen als het gaat om sociaal emotionele problemen.

Zorgteam

Het team bestaat uit een zorgcoördinator, teamzorgbegeleider dyslexie, zorgbegeleider leer- en gedragstoornissen, trainer sociale vaardigheid, trainer faalangstreductie en vertrouwenspersonen.

Sociale vaardigheidstraining

 

B(eter) O(mgaan) met F(aalangst)-training

 

Pestprotocol

 

Schoolmaatschappelijk werk 

 

Vertrouwenspersonen

 

Zorg Advies Team

 


Leer- en gedragsproblematiek

Dyslexie

 

Dyscalculie

 

Andere problematiek

 


De Verwijsindex

Met de meeste kinderen en jongeren gaat het gelukkig goed. Er is echter een categorie kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar dat risico’s loopt of met problemen kampt. Het is belangrijk dat we die jongeren in beeld krijgen en houden. Jongeren hebben recht op bescherming, op een goede opvoeding en een adequate opleiding. Maar als dat in gevaar komt, vraagt dat om een gezamenlijke aanpak van de organisaties die met deze jongere te maken hebben.

Sommige jongeren hebben even hulp nodig. Om hen goed te helpen, is een soepele samenwerking nodig tussen school, hulpverleners en instanties. De Verwijsindex zorgt daarvoor.

De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Duidelijk wordt dan welke andere hulpverlener zich mogelijk ook actief met de situatie van deze jongere bezig houdt. Met het afgeven van een signaal in de verwijsindex, wordt het netwerk rondom een jongere in beeld gebracht. Het zorgt ervoor dat de hulpverleners elkaar snel weten te vinden.

Medewerkers van RSG Broklede kunnen een jongere ook registeren bij de verwijsindex. Er zal voorafgaand aan deze registratie altijd door de mentor, teamleider of zorgcoördinator contact worden opgenomen met de ouder(s) of verzorger(s).

Meer informatie is te vinden op: www.verwijsindexmiddennederland.nl


Toekennen van faciliteiten

 

Regulier en examen

 

Leerling en ouders

 

De leerling zorgt voor een goede voorbereiding

 

Huiswerk, toetsen en nabespreken

 


Specifieke leerlingbegeleiding buiten school

Samenwerkingsverband 26.1

RSG Broklede valt in het 26.1 Stichting Samenwerkingsverband Utrecht en Stichtse Vecht VO. Binnen het SWV trekken scholen gezamenlijk op om het onderwijs en de ondersteuning goed te organiseren. Het SWV geeft een advies op maat. Zie www.sterkvo.nl

Lees meer in de folder passend onderwijs.

Leerplichtambtenaar Stichtse Vecht

RSG Broklede heeft een verzuimprotocol. Zie ‘Absentie’ in de schoolgids. Ter preventie van vroegtijdig schoolverlaten kan de school advies vragen aan de leerplichtambtenaren van de woonplaatsen van de leerlingen. De leerplichtambtenaren dragen tevens zorg voor de uitvoering van het leerplichtbeleid. www.stichtsevecht.nl

Schoolarts en schoolverpleegkundige

De schoolarts verbonden aan de GGD Midden Nederland geeft algemeen advies bij plotselinge problemen. De schoolverpleegkundige onderzoekt jaarlijks de leerlingen van het 2e leerjaar. Hierbij worden ogen, oren, lichaamshouding en algemene conditie onderzocht. Ouders worden van te voren geïnformeerd. Het onderzoek vindt op school plaats. Ouders mogen daarbij aanwezig zijn. De schoolverpleegkundige houdt daarnaast op donderdag tussen 9.00 – 9.30 uur een inloopspreekuur op Broklede.

Leerlingen en ouders kunnen zich hiervoor melden bij de conciërge.

Schoolmaatschappelijk werk Stichtse Vecht

Iedere VO-school in de gemeente Stichtse Vecht heeft een schoolmaatschappelijk werker. Het telefoonnummer van het algemeen maatschappelijk werk van Kwadraad is 088-9004000.

Huiswerkbegeleiding en RT in de buurt

www.detaalstroom.nl

www.studiekring.nl

www.deklimboom.nl

www.vecht-college.nl

www.sbidouma.nl

www.studiekring.nl/maarssen

hannah@introweb.nl

www.maarssen-os.nl/socialekaart/content/hulpverlening.htm

www.rt-abcoude.nl

Binnen de gemeente Stichtse Vecht zijn diverse huiswerkbegeleidingsinstituten gevestigd. Sommige bieden specifieke begeleiding voor leerlingen die dyslectisch zijn. Wanneer een leerling langdurig vakmatige ondersteuning nodig blijkt te hebben, zal de mentor de leerling huiswerkbegeleiding of individuele bijles adviseren. Ouders kunnen natuurlijk ook zelf het initiatief nemen.

Onderzoekbureaus in de buurt

OOPPmaarssen@hotmail.com

www.detaalstroom.nl

www.praktijkvoorschoolpsychologie.nl

www.stichtingtaalhulp.nl

www.zienindeklas.nl

www.edi.nl

www.eduniek.nl

www.psy-vechtstreek.nl

www.hippp.nl

www.ppvanes.nl

Leerlingen met ernstige problemen op het gebied van taal, rekenen, concentratie, gedrag of leerlingen waarbij onduidelijkheid bestaat over de capaciteiten worden in overleg met de ouders doorverwezen naar een extern onderzoeksbureau om een volledig beeld van de problematiek te krijgen.

Huisarts

Bij ziekte of ongeval wordt door de school huisartsenpraktijk De Angstel, tel: 0346- 257511 geraadpleegd.

Centrum jeugd en gezin

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunnen ouders, verzorgers, jongeren en professionals terecht voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien. Het CJG is een plek waar jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, maatschappelijk werkers en opvoedadviseurs samenwerken met andere professionals die zich bezig houden met kinderen en jongeren. Door deze samenwerking is er veel kennis aanwezig en kunnen de CJG medewerkers ouders snel en goed adviseren. Wanneer de CJG medewerkers de vraag van ouders of jongeren niet kunnen beantwoorden zoeken zij uit bij wie ze wel moeten zijn. Het CJG is er voor iedereen. Er is geen verwijzing nodig en de hulp is gratis. Veel informatie over opvoeden en opgroeien staat op de website: www.cjgstichtsevecht.nl Wie liever direct een medewerker wil spreken kan gebruikmaken van het inloopspreekuur. Daarnaast is het CJG telefonisch te bereiken op iedere werkdag van 9.00-17.00 uur op tel: 0346-260061. Mailen kan ook via de website.

Internethulpverlening

Jongeren in de leeftijd van 12 t/m 25 jaar kunnen met vragen ook terecht op het internet: www. internethulpverlening.nl. Via de mail wordt dan hulpverlening geboden door een schoolmaatschappelijk werker van Kwadraad. Het aanmelden kan anoniem en de privacy is gewaarborgd.

Bureau Jeugdzorg

Iedereen die in de provincie Utrecht hulp nodig heeft bij problemen van kinderen kan zich wenden dit bureau. www.bjzutrecht.nl Er zijn vier afdelingen: preventie, jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Aan de hand van een intakegesprek zal worden beoordeeld bij welke afdeling de hulpvraag thuis hoort. Tel.: 0900-4005555, ma t/m vr. van 12.00 – 17.00 uur. Ook in het geval van acute crisis kunt u dit nummer bellen.

Kindertelefoon

Voor vragen over problemen, relaties, pesten, depressieve gevoelens, gezondheid e.d., kunnen leerlingen gratis bellen met de kindertelefoon van 14.00 – 20.00 uur. Tel.: 0800-0432.

Veilig thuis voor informatie, advies en hulp, om zorgen te bespreken en eventueel een melding te doen.
Tel: 0800 – 2000. (Voorheen: Advies en Meldpunt Kindermishandeling)

Afdeling preventie centrum Maliebaan

Bij dit bureau kan iedereen informatie over drugs- en alcohol krijgen en tips om verslaving te voorkomen. Tel: 030-2340034 of preventie@centrummaliebaan.nl


Handige links

oudervereniging voor leerlingen met leer- en gedragsstoornissen www.balansdigitaal.nl

website voor ouders van dyslectische leerlingen www.steunpuntdyslexie.nl

website met algemene informatie over dyscalculie www.dyscalculie.org

website voor ouders met informatie over bv. dyslexie en rugzakjes  www.oudersenrugzak.nl/                

website voor schoolboeken op daisyformaat www.dedicon.nl

website voor ondersteuning dyslexie met o.a. daisyspelers en kurzweil www.lexima.nl

websites met informatie over pubers en onderwijs/internetgebruik

http://www.cjgstichtsevecht.nl/

website voor leerlingen die een weg zoeken naar hulp(verlening) www.internethulpverlening.nl

Dit is een site waar ouders meer informatie kunnen krijgen over de mogelijkheden van faciliteren/compenseren en dispenseren van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.

www.jongerenbinnenboord.nl

Laatste Nieuws

Samenwerking basisscholen met Broklede

Alle kinderen kregen les in microscopie, natuurkunde en scheikunde

Lees meer >
Veiligheidsconvenant

Broklede heeft een veiligheidsconvenant afgesloten met gemeente, politie en bureau Halt in aanwezigheid van de burgemeester en de wethouder.

Lees meer >
Top